InterForce Region Hovedstaden dækker samme område som (sygehus-) Region Hovedstaden

Kontakt Region Hovedstaden:
InterForce Region Hovedstaden Kastellet 106, 2100 København Ø

Overassistent Hélène Mogensen
Telefon: 2557 4658
E-mail: hovedstaden@interforce.dk

InterForce Region Hovedstaden

Interforce Region Hovedstaden er et netværk af ca. 450 medlemsvirksomheder, som har valgt at støtte op om, at ansatte i danske virksomheder kan udfylde vigtige funktioner i Forsvaret.  Det er et valg, der værdsættes meget.

Der er ingen økonomiske eller juridiske forpligtelser forbundet med medlemskabet. InterForce er et spørgsmål om holdning, hvor støttevirksomheder udviser ansvar for samfundet og for Danmark.

Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksomheden bakker op, når Forsvaret har brug for civile ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med forsvaret eller er frivillig i hjemmeværnet.

Til gengæld, har et stort antal virksomheder, i mange år opnået civil nytte af de kompetencer, som reservestyrken besidder.

Reservestyrken omfatter reserveofficerer, reservebefalingsmænd, frivillige i Hjemmeværnet m.v.  Det er personer, der har gennemgået omfattende lederuddannelser samt specialistuddannelser og som gennem årene har opnået en grundig ledererfaring.  Personer fra reservestyrken er teamspillere, stærke analytikere, i stand til at få og bevare overblik, skabe en relevant plan og har beslutningskraft.

Udover at støtte dette gode formål, får din virksomhed også en unik indsigt i forsvaret og deres opgaver – og får samtidigt skabt stærke relationer, ikke kun med forsvaret, men ligeledes med andre støttevirksomheder.

Som støttevirksomhed i InterForce Region Hovedstaden får du og din virksomhed adgang til flere spændende arrangementer i løbet af året.

I Region Hovedstaden er InterForce vært for de årlige Stærekassemøder i København. Det er debat og netværksmøder mellem ledende officerer fra Forsvaret og ledere fra det offentlige og private virksomheder.

Der tilbydes også seminarer om ”first line leadership”, hvor yngre officerer og yngre erhvervsledere mødes og udveksler erfaringer, samt årlige gennemgange af den aktuelle sikkerhedssituation samt det trusselsbillede som samfundet og virksomhederne står over for, med spændende oplæg fra udvalgte gæster.

InterForce Region Hovedstaden inviterer også til koncerter med de bedste militære orkestre – ofte kombineret med kendte kunstnere. For interesserede medarbejdere tilbydes skydeøvelser, fælles marcher, fysiske udfordringsdage sammen med militære deltagere – alt afvikles i militært terræn. Og i en ramme, der styrker de indre relationer i virksomheden og relationer mellem virksomheden og Forsvaret.

Har du jagttegn er der også mulighed for at deltage i vores jagter i Jægerspris.

Ved deltagelse i vores arrangementer er der rig mulighed for at skabe stærke relationer, ikke kun med forsvaret, men ligeledes med andre støttevirksomheder.

Formand for Region Hovedstaden:

Professionelt bestyrelsesmedlem, investor & advisor, Martin Bøge Mikkelsen

Med strategisk og international topledelseserfaring, både som bestyrelsesformand og -medlem, samt som tidligere koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i den nordiske forsikringskoncern Tryg, trækker Martin Bøge Mikkelsen på en kæmpe erfaring.

“Reservepersonellet og Hjemmeværnets indsats har meget stor betydning for både Forsvaret og Danmark. Jeg er derfor meget glad for at have mulighed for at hjælpe InterForce med at sprede deres budskab, og derigennem forbedre forholdene for de personer, der både har civile og militære forpligtelser”

Militær Koordinator Region Hovedstaden:

Oberst Peer Sander Rouff, Chef for Landsdelsregion Øst 

I løbet af sine mere end 30 års ansættelse i forsvaret har Peer Sander Rouff været udsendt i 7 internationale missioner, senest som chef for Operationsafdelingen i FN missionen i Liberia. Nationalt har han arbejdet som stabschef ved Danske Division/Multinational Division North og stabschef ved Hjemmeværnskommandoen, og han har arbejdet i Forsvarskommandoen, i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og på Forsvarsakademiet. Peer Sander Rouff har ledet nationale og multinationale organisationer i fred, krise og krig og har gennem årene haft et indgående samarbejde med reserven og Hjemmeværnets frivillige under sin opgaveløsning.

Nyttiggørelse af samfundets samlede ressourcer og den fulde nyttiggørelse af individets potentiale og kompetencer kræver opgavefokus, helhedsforståelse og indblik. En kontinuerlig brobygning mellem den civile og militære verden er derfor vigtig.

Regionsambassadør ved InterForce Region Hovedstaden

OL-R & CEO Claus Bretton-Meyer

Claus Bretton-Meyer har gennem de sidste 20 år arbejdet som administrerende direktør i en række danske og internationale virksomheder inden for teknologi, sport, medier og analyse. Dette er suppleret med en indgående erfaring som bestyrelsesformand i flere danske selskaber, herunder også bestyrelsesmedlem i Soldaterlegatet.

Claus Bretton-Meyer er uddannet reserveofficer og er som stabsofficer tilknyttet hovedkvarteret i Multi National Division North i Ādaži, Letland.

Samarbejdet mellem Forsvaret og danske virksomheder har jeg altid set som helt afgørende og givet de ændrede forudsætninger i vores omverden, så er et fleksibelt samarbejde endnu vigtigere i fremtiden. Derfor har de organisationer jeg har stået i spidsen for alle været medlemmer i Interforce.

InterForce Region Hovedstadens Forretningsudvalg:

Oberst Mads Rahbek, Den Kongelige Livgarde

Tiltrådte som Chef for Den Kongelige Livgarde i maj 2016, og har inden da været chef for både Hærens Sergentskole og Grundofficersuddannelserne på Hærens Officersskole. Med over 30 års erfaring fra Forsvaret, herunder udsendelser til Ex-Jugoslavien og Afghanistan, samt tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, har obersten et indgående kendskab til den militære ledelses profession.

“Det er med ledelse som med armstrækninger. Man skal træne for at blive god til det”

Departementschef, Kaptajn-R Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet

Christian Dons Christensen har flere chefposter i Udenrigsministeriet bag sig og en karriere med fokus på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Undervejs har han været udsendt som politisk ambassadesekretær i Moskva, stedfortræder for NATO-ambassadøren i Bruxelles og senest som ambassadør i Ukraine i perioden efter Majdan-opstanden og konflikten med Rusland. Christian er sprogofficer i russisk og serbokroatisk og har i forsvaret blandt andet været udsendt til ex-Jugoslavien og fungeret som våbenkontrolinspektør.

“Et tæt samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor er afgørende for en høj forsvarsvilje og en høj forsvarsevne. Og den kompetenceudvikling, som er resultatet af en reservens indsats i forsvaret, er samtidig med til at styrke private og offentlige arbejdsgiveres kompetencer på alle niveauer. Men ethvert fællesskab kræver engagement, relationer og retning for at lykkes.
Derfor giver arbejdet i InterForce stor mening for mig.”

Advokat (H), Oberstløjtnant-R, Peter M. Andersen

Peter M. Andersen har i 22 år været beskæftiget som advokat, heraf i 13 år som partner i og medindehaver af en af Danmarks største advokatvirksomheder. Sideløbende med sin civile karriere har Peter gjort tjeneste i Forsvaret (Hæren) i over 30 år og er i dag oberstløjtnant af reserven og tjenstgørende i Indsættelsesafdelingen ved Værnsfælles Forsvarskommando på Flyvestation Karup. Herudover er Peter formand for Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske forening, Folk & Sikkerhed. 

”Sådan som Forsvaret er opbygget i dag – og forventeligvis vil være det mange år fremover – kan Forsvaret ikke løse alle dets mange opgaver uden bistand fra reserven og de frivillige i Hjemmeværnet. Netop derfor er InterForce et afgørende instrument i den brobygning mellem Forsvaret og erhvervslivet, som er helt afgørende for Forsvarets opgaveløsning. En sidegevinst er, at InterForce medvirker til en gensidig forståelse og anerkendelse mellem Forsvaret og erhvervslivet – til begge aktørers fordel og fælles bedste”.

Heidi Wase Skovhus, Administrerende direktør / CEO, Wibroe, Duckert & Partners og WDP X

Heidi Wase Skovhus har igennem 13 år arbejdet i den danske reklamebureauverden og har bygget brands og kommunikationsstrategier for en række af de store aktører i Danmark og i Norden. Ved siden af sit hverv som administrerende direktør har Heidi erfaring fra bestyrelsesarbejde.

Danske virksomheder besidder mange kompetencer og ressourcer, som giver dem en større og større samfundsforpligtelse. Derfor ser jeg det som naturligt at arbejde for et styrket samarbejde mellem Forsvaret og dansk erhvervsliv. Jeg er glad for, at jeg har mulighed for at hjælpe Interforce med at udbrede kendskabet og få styrket positionen.

Her kan du se portrætter af regionens ambassadører. Nærmere information om, hvad InterForces ambassadørkorps er, kan du læse (attaveqaat)..I sommeren 2020 lanceredes det store InterForce Årsmagasin i seks individuelle udgaver: 32 siders “fælles stof” og 8 sider unikke for hver region. Læs Hovedstadens version her (link til pdf).

Her kan du læse om kommende arrangementer i Region Hovedstaden. Husk, at du også kan tilmelde dig arrangementer fra de andre InterForce-regioner, med mindre andet specifikt er nævnt i omtalen af et arrangement.

SMUK Nytårskoncert 2020

InterForce Region Hovedstaden inviterer støttevirksomheder til Slesvigske Musik…

Date: 19/01/2020 – 19/01/2020

Nyheder fra Region Hovedstaden