InterForce

Erhvervslivets bidrag til Kongerigets sikkerhed

InterForce arbejder for en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og forsvaret
Twice the citizen

Reservestyrken sikrer et robust forsvar

Reservister og Hjemmeværnets frivillige påtager sig dobbelt ansvar

Støt Reservestyrken

Gør som godt 2.000 andre firmaer, foreninger og organisationer – meld din virksomhed ind i InterForce. Det er gratis og juridisk uforpligtende!

Vis din støtte

InterForce arbejder for Reservestyrken

Erhvervslivet og forsvaret skulder ved skulder via InterForce

Sammenhængskraft til gavn for samfundet, medarbejderne og virksomheden

InterForce arbejder for en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og Forsvaret. Vi styrker relationen mellem erhvervslivet og forsvaret via fælles fokus på ansatte, som har ansvar både i erhvervslivet og hos forsvaret. Det sker ved at give de personer optimale betingelser, så de kan bidrage med kompetencer begge steder. Det kræver fælles forståelse og fleksible vilkår, så vi står stærkere – både i fredstid, i kriser og under konflikt.

En virksomheds støtte til InterForce sker konkret ved, at virksomheden melder sig ind her. Medlemsskabet er gratis og er ikke juridisk bindende, men en hensigtserklæring om, at man støtter de borgere og medarbejdere i samfundet, som har både en civil og en uniformeret forpligtelse.

Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksomheden bakker op, når forsvaret har brug for ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med Forsvaret eller er frivillig i hjemmeværnet. Det betyder blandt andet, at virksomheden bør give den konkrete medarbejder fri, ferie eller orlov i perioden ligesom en udstationering for Forsvaret ikke bør betyde en opbremsning eller et tilbageskridt i karrieren for den konkrete medarbejder – tværtimod.

Virksomheden får kompetencer retur ved at have en aktiv soldat i sin sold – på mange planer. Det er således ikke “bare” for dit samfundssind, at du som virksomhedsleder melder dig ind; det er lige så meget, fordi du øjner mulighederne for at tiltrække og fastholde dygtig arbejdskraft, for hvem det er vigtigt at kunne dyrke en begrænset militær karriere ved siden af civil hovedbeskæftigelse.

Virksomheder, der via hjemmesiden skriver sig op som medlem, modtager senere et træskjold med emaljeret InterForce-logo som tak for tilsagnet. Virksomhedens navn er indgraveret på et metalskilt under logoet.

InterForce er et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands virksomheder og forsvaret om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige – Reservestyrken – med henblik på at øge fleksibiliteten angående perioder af frihed for de medarbejdere, der både har en militær og civil forpligtelse i Kongeriget.
Stærkt samarbejde mellem erhvervslivet og Forsvaret skal øge synliggørelse af Reservestyrkens kompetencer på arbejdsmarkedet og fleksibiliteten for de medarbejdere, der både har en civil og en militær forpligtelse i Kongeriget. Tilsvarende arbejder InterForce for, at vi internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.
InterForce bygger bro og styrker alliancen mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor via relationsbyggende arrangementer, ambassadørvirke og anden kommunikation.

Interforce blev etableret i 1999 som en direkte konsekvens af Forsvarets stigende engagement i internationale, fredsstøttende missioner. Det stod hurtigt klart, at omfanget af udstationeringer ville betyde, at der i højere grad blev brug for at trække på de ca. 10.000 danskere, der ved siden af deres civile job havde en rådighedskontrakt med Forsvaret. Initiativet blev taget af daværende forsvarschef, general Christian Hvidt og tidligere finansminister Knud Heinesen, der også blev udpeget som første formand for InterForces landskomité. Den er sammensat af topchefer fra en række betydelige private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer.

Komiteens første målsætning var at kontakte landets 200 største virksomheder i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til InterForce. Senere blev de mellemstore virksomheder kontaktet via direct mail eller via netværket.

Siden etableringen i 1999 har InterForce gennemgået en regional udbygning. Ud over landskomiteen består organisationen i dag af seks regionale forretningsudvalg i henholdsvis Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm. I august 2020 udvidede forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef, general Bjørn Bisserup organisationen med InterForce Grønland, der er opbygget på samme måde som regionerne, og som er sat i verden for specifikt at støtte opbygningen af en frivilligstyrke i Grønland som bestemt i forsvarsforliget 2018-2023.

I hver region og i InterForce Grønland er der udpeget en civil lokal erhvervsleder som formand samt en militær koordinator fra et militært tjenestested i området. Formanden står i spidsen for et regionalt forretningsudvalg af erhvervsledere og militære chefer, der har til opgave at udbrede kendskabet til InterForce, som virksomhederne kan tilslutte sig ved at tilmelde sig via hjemmesiden.

I dag støttes InterForce af godt 2.000 virksomheder, der tilsammen tæller cirka 1 million medarbejdere.

Behovet for reserve- og hjemmeværnspersonel har affødt et stort behov for fleksibilitet hos de danske virksomheder – offentlige som private.

Det vil altid være en udfordring, når en medarbejder beder om fri eller orlov i kortere eller længere tid for eksempelvis at tage på togt med Søværnet eller lade sig udstationere i Irak, Mali eller Kosovo i seks måneder. Der skal findes en afløser eller vikar, og når der er tale om en medarbejder i en nøglefunktion, kan arbejdsgiveren være nødt til at lave om på selve arbejdsprocessen.

Oftest kan det, at skulle afgive en medarbejder til forsvaret i en periode, sidestilles med situationer, hvor en ansat brækker et ben, bliver gravid eller søger orlov af andre årsager. Når medarbejderen vender retur efter en udstationering i en fredsstøttende mission under primitive forhold, langt fra Danmark, har han eller hun gennemgået en udvikling, der har styrket og modnet personen som menneske. Både personligt og fagligt.

Virksomheden får en medarbejder retur, som har flere kompetencer, end da han eller hun rejste ud. Medarbejderen er dermed blevet en større ressource for såvel virksomheden som for kollegerne på den civile arbejdsplads.

Målet med Interforce er derfor dels at øge forståelsen i erhvervslivet for forsvarets behov for at kunne trække på det frivillige personel, dels at pege på de fordele, som erhvervslivet får ved at være fleksible overfor medarbejdere, der beder om fri for at løse opgaver for forsvaret. Omvendt skal samarbejdet også give forsvaret viden om erhvervslivets behov, når en medarbejder søger orlov for at trække i uniformen. Målet er derfor også at minimere de eventuelle gener for virksomheder, når Forsvaret trækker på en medarbejder.

Spacer
Spacer

Forsvar og erhvervsliv hånd i hånd

Kompetencer i synergi