InterForces formandskab består af en civil og en militær formand.

Den civile formand er som regel en tidligere forsvarsminister. Og den militære formand er altid Forsvarschefen, som er Forsvarets øverste chef.

InterForces nuværende civile formand er Folketingets tidligere formand, fhv. minister og forsvarsordfører for Socialdemokraterne Henrik Dam Kristensen (A). Vores militære formand er forsvarschef Flemming Lentfer.


Henrik Dam Kristensen
Fhv. formand for Folketinget, fhv. minister
Formand for Interforce-komiteen


General Michael W. Hyldgaard
Fungerende forsvarschef


InterForce-komitéen er InterForces besluttende organ. Hvis vi var en privat virksomhed, ville det hedde en bestyrelse.

Formandsskabet for komitéen er delt mellem en civil formand og Forsvarschefen. Se ovenfor under INTERFORCES FORMANDSKAB.

De øvrige medlemmer af komitéen består af civile virksomhedsledere, civile myndighedsrepræsentanter, fagforeningsrepræsentanter, cheferne for hhv. Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnsledelsen, repræsentanter for de frivillige, formanden for Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, repræsentanter for relevante militære myndigheder, formænd og militære koordinatorer for InterForce-regionerne samt chefen for InterForce-Sekretariatet.

Komitéen har nedsat et centralt forretningsudvalg. Komitéen mødes en gang om året, normalt i tredje kvartal.

InterForces centrale forretningsudvalg, i daglig tale FU, er det koordinerende organ mellem de årlige komitémøder. Der afholdes normalt tre møder i hhv. første, andet og fjerde kvartal. Forretningsudvalget følger op på de regionale aktiviteter og drøfter øvrige emner af tværgående karakter for InterForce.

Det centrale forretningsudvalg består af formandskaberne fra de seks regioner og InterForce Grønland (dvs. de regionale formænd og de militære koordinatorer), chefen for InterForce-Sekretariatet Finn Winkler samt den civile formand for InterForce-komitéen.

InterForce er inddelt i seks regioner plus InterForce Grønland.

I hver region og i InterForce Grønland er der udpeget en civil lokal erhvervsleder som formand. Derudover har hver region en militær koordinator fra et militært tjenestested i området.

Formanden står i spidsen for et regionalt forretningsudvalg af erhvervsledere og militære chefer, der har til opgave at udbrede kendskabet til InterForce.

Hver region har en regionsambassadør, der typisk er reserveofficer. Han eller hun har et netværk af InterForce-ambassadører under sig, der tager ud på virksomhedsbesøg for at fortælle om InterForce. InterForce Grønland har p.t. ikke et ambassadørkorps.

Hvis en virksomhed tilmelder sig InterForce som medlemsvirksomhed, er det også InterForce-ambassadørerne, der tager ud til virksomheden og afleverer et InterForce-skjold som tak for støtten.

InterForces centrale sekretariat tager sig af den daglige ledelse og administration af InterForce.

InterForce-Sekretariatet består af:


Finn Winkler, pens. generalmajor
Chef for InterForces centrale sekretariat


Kristian Behrens Larsen, kaptajn
Sagsbehandler Employer Support


Kim Callaghan Olsen, afdelingsleder
Seniorkoordinator i IFS og Center for Reservestyrken


Simon Staffeldt Schou, specialkonsulent
Kommunikationsansvarlig for InterForce og Center for Reservestyrken

Anton Rask Hauge Steffensen, studentermedhjælper
Kommunikation for InterForce og Center for Reservestyrken

Kontakt

InterForce-Sekretariatet
Generalstok (nordre indgang)
Kastellet 82
2100 København Ø

InterForces centrale sekretariat er organisatorisk forankret i Forsvarskommandoen i København, nærmere bestemt det såkaldte Center for Reservestyrken (CFR).

Email: FKO-KTP-U-CFR@FIIN.DK
Tlf.: 24 78 91 51


Du kan læse mere om CFR på www.reservestyrken.dk