- By Simon Staffeldt Schou

Uniform på jobbet-dagen blev også markeret på DTU, hos HedeDanmark, Stantek og Siemens

På Uniform på jobbet-dagen besøgte chefer for dansk forsvar og beredskab virksomheder over hele landet.

Ikke kun for at takke for deres støtte. Men også for at hilse på nogle af alle de frivillige og reservister, der ved siden af deres studie eller arbejde trækker i uniform, når der bliver kaldt på dem.

DTU

I Region Sjælland blev Uniform på jobbet-dagen fejret på DTU med en reception, som både medarbejdere og studerende deltog i.

DTU Uniform på jobbet-dag
Prorektor og professor Rasmus Larsen (th.) bød velkommen på DTU. Flyet i baggrunden referer til, at DTU er bygget oven på den gamle Lundtofte Flyveplads.

DTUs prorektor, professor Rasmus Larsen, bød velkommen og fortalte om DTUs samarbejde med Forsvaret. Derefter holdt oberstløjtnant Michael Clausen Toft tale om betydningen af virksomhedernes opbakning til Reservestyrken.

Chefen for Landsdelsregion Øst og Militær Koordinator for InterForce Region Hovedstaden, oberst Peer Sander Rouff, overrakte til sidst et InterForce-skjold til prorektor Rasmus Larsen som tak for DTUs støtte.

DTU Uniform på jobbet-dag
Oberst Peer Sander Rouff havde glæden ved at kunne overrække et InterForce-skjold til DTUs prorektor som tak for uddannelsesinstitutionens støtte.

HedeDanmark

Efter DTU gik turen videre til HedeDanmark, der også støttede op om Uniform på jobbet-dagen. Her besøgte oberst Per Sanders Rouff et af selskabets mange lokaliteter i Ledøje, Smørum.

Obersten takkede Thomas Balling, der til daglig er projektleder i HedeDanmark, for virksomhedens støtte. Thomas har gennem 22 år været en del af Hjemmeværnet og i dag er kaptajn og fungerende kompagnichef.

HedeDanmark Uniform på jobbet-dag
Thomas Balling (nr. to fra venstre) er til daglig projektleder hos HedeDanmark. Han har gennem 22 år været medlem af Hjemmeværnet.

”Med Uniform på jobbet-dagen styrker vi relationerne mellem virksomhederne og Forsvaret. Herunder synliggør vi det vigtige arbejde, som alle frivillige og øvrige beredskaber med tilknytning til Forsvaret yder,” udtalte oberst Peer Sander Rouff. ”Det er samtidig en kærkommen lejlighed som operativ chef for Hjemmeværnet på Sjælland at benytte lejligheden til at takke Thomas personligt for hans store virke og bidrag gennem årene.”

Divisionssekretær Mette Møller Huscher fra HedeDanmark kunne samtidig berette, at man i de forskellige afdelinger rundt om i Danmark havde mange medarbejdere, der mødte op i uniform. Og at HedeDanmark hilste dette tiltag meget velkommen.

Thomas Balling kunne supplere, at han som relativ nyansat fra november 2021 oplevede, at HedeDanmark er en særdeles rummelig virksomhed. En, der sætter handling bag ordene og støtter deres medarbejderes frivillige arbejde til gavn for samfundet.  

STANTEK Smede- & Maskinværksted

Derefter gik turen videre til Store Heddinge ved Stevns, hvor InterForce-medlemsvirksomheden STANTEK Smede- & Maskinværksted har hjemme. Her fejrede man også Uniform på jobbet-dagen.

STANTEK Uniform på jobbet-dag
Oberst Peer Sander Rouff hilser på STANTEKS indehaver, Michael Askø Jensen. Han har 45 års anciennitet i Hjemmeværnet.

Hos STANTEK var 100 % af arbejdsstyrken trukket i uniform. For alle fire medarbejdere, herunder indehaver Michael Askø, er frivillige i Hjemmeværnet – og tilmed med repræsentanter fra samtlige værn!

STANTEK Uniform på jobbet-dag
STANTEKS fire medarbejdere er alle medlem af Hjemmeværnet – og repræsenterer tilmed alle tre værn i Hjemmeværnet.

Oberst Peer Sander Rouff fik derfor en god snak med indehaveren og de tre medarbejdere om virksomheden og samspillet med den militære del af medarbejdernes liv. Folkene hos STANTEK var meget positive over for dagen og trækker også i uniform til næste års Uniform på jobbet-dag.  

STANTEK Smede- og Maskinværksted beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver inden for bygge og anlæg, altaner, procesanlæg, kunst mv. og servicerer kunder i hele Danmark. Virksomheden modtog i 2021 en Gazelle-pris samt en Fremstillingsgazelle som vinder i Region Sjælland.

STANTEK Uniform på jobbet-dag
STANTEK vandt i 2021 Børsens Gazelle-pris i Region Sjælland.

STANTEKS indehaver, Michael Askø Jensen, er oversergent og har 45 års anciennitet i Hjemmeværnet. Hans medarbejdere, Dan, Anders og Torben, har tilsammen 21 års anciennitet ved henholdsvis Hær-, Flyver- og Marinehjemmeværnet.

Siemens

Samtidig med, at STANTEK fik besøg af oberst Peer Sander Rouff, havde Siemens dækket op til Uniform på jobbet-dag med lagkage i kantinen i Ballerup.

Virksomheden fik besøg af generalmajor Finn Winkler, som til daglig er chef for InterForce-Sekretariatet, samt major af Reserven Thomas Ludvigsen. Finn Winkler overrakte Siemens InterForce-skjoldet som tak for støtten til Reservestyrken.

Siemens Uniform på jobbet-dag
Chef for InterForce-Sekretariatet, generalmajor (pens.) Finn Winkler, overrækker InterForce-skjoldet til divisionsdirektør Max Andersen.

”Med Uniform på jobbet-dagen ønsker vi at styrke båndene til virksomhederne og skabe synlighed om det vigtige arbejde, som de frivillige lægger i Forsvaret og de øvrige beredskaber med tilknytning til Forsvaret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle frivillige og ikke mindst deres familier for deres bidrag,” sagde Finn Winkler i forbindelse med skjoldoverrækkelsen.

Divisionsdirektør Max Andersen fra Siemens pointerede, at samarbejdet også har stor værdi for virksomhederne. ”Vi vil gerne støtte de medarbejdere, som ønsker at engagere sig som reservister og frivillige. For vi er sikre på, at de kompetencer, som de opnår gennem deres frivillige arbejde, også kommer vores virksomhed til gavn.”

Siemens Uniform på jobbet-dag

Siemens sikkerhedschef, Michael Svendsen, stod for arrangementet i Ballerup. Ud over Michael deltog frivillig i Hjemmeværnet Claus Hede og premierløjtnant af Reserven Dan Vang Segerberg i fejringen. På Siemens kontor i Aarhus havde frivillig i Hjemmeværnet Palle Ågård også fundet uniformen frem.

Tak for jeres støtte!

Mange tak til DTU, HedeDanmark, Stantek Smede- og Maskinværksted og Siemens for jeres støtte! Og et stort tak til alle de reservister og frivillige i Region Sjælland, der stiller op i uniform, når Danmark har brug for dem.

Vi er sammen om Danmarks sikkerhed.