- By InterForce

Ny overenskomst for reserveofficerer giver mulighed for pension og tjeneste på livstid

Et lønsystem der lægger sig tæt op ad de fastansattes mulighed for pension, højere ydelser under øvelser og fjernelse af den øvre afgangsalder er blandt de mest markante punkter i reserveofficerernes nye overenskomst.

Af Morten Fredslund

”Det er er virkelig en god aftale for officerer i Reserven, for hvem lønsystemet nu bliver moderniseret og mere gennemsigtigt. For reserveofficeren bliver det langt nemmere at sammenligne ydelser og vilkår med de fastansattes vilkår, ligesom man fremover får nemmere ved at forhandle sig til mere retvisende, individuelle tillæg.”

Det siger Maria Vang Knudsen, som er præsident i Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, HPRD, som i onsdags fik forhandlet den nye overenskomst på plads med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS.

Overenskomsten er unik på en lang række punkter. Blandt andet ophæves den pligtige afgangsalder på 60 år, så reserveofficerer i princippet kan forblive i reserven livet ud. Det kræver dog, at man til enhver tid kan honorere de fysiske krav, der er hæftet på den konkrete stilling.

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, HPRD, og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS, indgik onsdag aftale om en to-årig overenskomst for reserveofficerer og Beredsakabsstyrelsens reserve.

”Vi har kigget hvad der sker i samfundet. Og der ingen grund til at have en eller anden arbitrær alder, hvor man ikke længere må gøre tjeneste i Forsvaret, hvis du stadig har kompetencerne og die fysiske formåen, der kræves. Så i princippet vil du fremover kunne være tilknyttet reserven til du er 100 år, hvis du fortsat kan honorere de fysiske basiskrav. For hvis du har noget at bidrage med, mener både FPS og HPRD, at det er helt hen i vejret at sige nej tak til god arbejdskraft, blot fordi du har nået en vis alder,” siger Maria Vang Knudsen.

Fra sekondløjtnant til brigadegeneral

Med den nye overenskomst er det første gang, at en overenskomst for reserveofficerer omfatter alle officersgrader – fra sekondløjtnant til oberster, kommandører og brigadegeneraler. Det er også første gang at overenskomsten omfatter såvel reserveofficerer fra Forsvaret som beredskabsofficerer fra Beredskabsstyrelsens reserve.

Overenskomsten er også nyskabende i forhold til pensionsbidrag, som hidtil ikke har været en del af den ydelse som reserveofficerer – og reservepersonel generelt – får udbetalt, når vedkommende forretter tjeneste i Forsvaret. I den nye overenskomst – der træder i kraft den 1. januar 2019 – får reserve- og beredskabsofficeren mulighed for at få indbetalt et pensionsbidrag på 17,1 procent til en selvvalgt pensionsordning. Man kan også vælge at få beløbet udbetalt som løn.

”Generelt lægger den nye overenskomst sig tæt op ad den måde, man anvender ved gængs løndannelse og som består af en grundløn, nogle individuelle forhandlede tillæg samt et pensionsbidrag. Hertil kommer tillæg, som ydes ved særlig former for tjeneste som øvelser, vagttjeneste eller sejllads, hvor man nu sidestilles med de fastansatte og blandt andet får en erstatningsfridag, når man har været på øvelse. Det betyder reelt en markant lønstigning i forbindelse med øvelser, da fridagen altid bliver udbetalt for reserveofficerer,” siger Maria Vang Knudsen.

Konstabler og befalingsmænd er ikke med – endnu

Hun peger på, at man ved at strømline reserveofficerernes aflønningssystem, så det matcher de fastansatte kollegers, bliver det også mere attraktivt for Forsvaret at indkommandere reservepersonellet.

”Ud over at blive mere gennemskueligt for reserveofficeren, bliver det også mere overskueligt for den fastansatte enheds- eller myndighedschef at administrere og gøre brug af Reserven. Og det vil i sidste ende betyde en større efterspørgsel efter reservepersonel,” siger Maria Vang Knudsen.

Hun og HRPD varetager interesserne for alt reservepersonel i Danmark – uanset grad eller værn. Den nyligt indgåede overenskomst omfatter dog kun reserveofficerer og Beredskabsstyrelsens beredskabsofficerer. Det er de to militære fagforeninger; Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, og Centralforeningen for Stampersonel, CS, der har forhandlingsretten for hhv. menigt personel og befalingsmænd af reserven.

”Det er selvfølgelig mit håb, at de øvrige faglige organisationer, som repræsenterer reservister, vil lade sig inspirere af officerernes nye overenskomst, når der næste gang skal forhandles vilkår for det menige personel og befalingsmændene i reserven. Det er efter min bedste overbevisning en super god aftale vi har indgået med FPS, og den bør alt personel i reserven få gavn af,” siger Maria Vang Knudsen.