- By InterForce

InterForce gør status for 2018

Hvad fik man for InterForce-pengene i 2018? Bl.a. ambassadørkorps, projektgrupper, arrangementer og udvikling af kommunikationen.

Af Thorbjørn Hein

InterForce har i 2018 bl.a. hvervet et ambassadørkorps, søsat projektgrupper, udviklet ny hjemmeside og igen afholdt mange aktiviteter for støttevirksomhederne. Derudover har man rettet fokus på aktiviteternes beskrivelse og formelle journalisering.

InterForce-sekretariatet har i lighed med sidste år (se InterForce News nr. 1, 2018, side 7) valgt at lave en kort gennemgang af, hvad der er sket det seneste år, og hvad det har kostet.

Mange arrangementer igen i 2018

InterForce afholdte mere end 40 relationsbyggende arrangementer i 2018, med gæster fra alle niveauer i støttevirksomhederne: Fra menige medarbejdere med deres familier til inviterede topledere. Typerne af arrangementer spændte over virksomhedsbesøg, foredrag, besøg ved militære enheder og åbent hus, jagter på nogle af Forsvarets arealer, koncerter og meget mere.

Som eksempel kan fremhæves Airshow i Aalborg. Her gav InterForce mere end 400 gæster fra støttevirksomheder over hele landet lejlighed til at deltage i rammen af oplysning om Reservestyrken: HKH, oberst Prins Joachim såvel som viceforsvarschefen startede dagen med oplæg, ligesom der var hjemmeværnsfolk, som deltagerne kunne tale med for at høre om dét at være frivillig.

Et andet stort arrangement var et samarbejde mellem de tre vestdanske InterForce-regioner, hvor 70 civile og militære topledere, herunder bl.a. forsvarschefen, i ARoS udvekslede erfaringer om digitalisering og lederskab. Storebroderen til dette debuterende arrangement er Region Hovedstadens veletablerede Stærekassemøder, der løber over to aftener; i 2018 med i alt godt over 120 tilmeldte civile og militære ledere, herunder bl.a. viceforsvarschefen.

Synergi, ambassadører og projektgrupper

”Et typisk træk ved de arrangementer, vore seks regioner afholder, er, at man gerne kobler sig på aktiviteter, som Forsvaret og Hjemmeværnet afholder under alle omstændigheder. Eksempelvis i Region Syd i april, hvor Marinehjemmeværnet tog en gruppe InterForce-støtter med ud på en sejlads, der allerede var planlagt. Chefen for Marinehjemmeværnet brugte muligheden til at give gæsterne en indsigt i, hvorfor arbejdsfrihed til hans frivillige bidrager så stort til samfundet,” forklarer chefen for InterForce-Sekretariatet, Finn Winkler, adspurgt om synergien, InterForce søger.

2018 var også året, hvor InterForce lagde grundstenen til et korps af ambassadører: over 30 reservister og frivillige, der tilsammen over de næste tre år skal sørge for, at hver eneste støttevirksomhed får et besøg og en orientering om InterForce og Reservestyrken.

Ambassadørkorpset er et stort projekt, men ikke det eneste, som blev søsat sidste år. Ressourcepersoner fra Reservestyrken har sluttet op om diverse projektgrupper med emner såsom Kommunikation, Centrale Arrangementer, Employer Support m.m. InterForce ser disse projektgrupper som en fantastisk mulighed for at udnytte Reservestyrkens kompetencer med henblik på at arbejde for Reservestyrkens sag.

De faste medarbejdere i InterForces centrale sekretariatet i Kastellet blev i løbet af 2018 udvidet med en fast halvtids overassistent i hver region. Formålet er at styrke både kvaliteten af de regionale arrangementer og sikre bedre journalisering og opfølgning.

Hvad kostede InterForce i 2018?

I 2018 kostede den samlede drift af InterForce godt kr. 1.900.000, alt i alt, eksklusiv lønsum til faste medarbejdere, men inklusiv fx aflønning af projektgruppemedlemmer og ambassadører. Driftsudgifterne dækker også de mange arrangementer, der som udgangspunkt altid er gratis for deltagerne, med mindre der er udgifter til flere hovedmåltider og overnatning, hvor der så normalt indkræves brugerbetaling.

En del af den relationsbyggende kommunikation, som arrangementerne er, er magasinet InterForce News. Udgivelse og forsendelse af de 4 gange 7.200 eksemplarer løb op i cirka kr. 575.000 (en forkert periodisering fra 2017 bragte dog udgiften for 2018 op på kr. 720.000). Yderligere journalistiske ydelser, hvilket vil sige typisk artikler til hjemmeside mv., løb op i knap kr. 100.000.

En anden vigtig udvikling er af netop hjemmesiden, som er blevet justeret med nyt styresystem, idet det hidtidige var 12 år gammelt og meget forældet, såvel som med et nyt design, der går i luften i foråret 2019 (nærværende artikel er publiceret i den “gamle” version). Omkostningerne til hjemmesidejustering har været cirka kr. 250.000. Dertil kommer faste driftsudgifter til webhotel og lignende for kr. 25.000.

2018’s budget er også blevet brugt til at opdatere til fremtidige aktiviteter, idet der blev indkøbt pavillontelte mv. til hver region, hvilket kostede ca. kr. 50.000. Der er også anskaffet relationsskabende genstande for kr. 70.000, til brug ved arrangementer mv.

Købet af 1000 InterForce-skjolde, som fra 2019 skal uddeles som støttebevis til virksomhederne, kostede cirka kr. 130.000.

Den øvrige drift dækkede blandt andet uddannelse af nye overassistenter, afholdelse af komitémøde, seminarer mv. samt konsulentydelser for at dække ind for den fuldmægtige sekretariatsmedarbejder, der i begyndelsen af 2018 var udsendt som reserveofficer med NATO i over to måneder.

Forbedret journalisering

Siden InterForce blev stiftet i 1999, har organisation og midler ikke været konstante. Det har for eksempel været en udfordring, at regionerne har været forankret i to forskellige søjler, nemlig Forsvaret hhv. Hjemmeværnet, med forskellige administrative redskaber.

”Ved min tiltrædelse den 1. december 2017 tog jeg et kig på de administrative procedurer for sekretariatsvirksomheden og kunne konstatere, at der har været en manglende konsekvens angående journalisering af for eksempel afholdte arrangementer. Det kan der være flere grunde til, men med de seks nye, gode overassistenter, vi har ansat i 2018, er der nu et anker for netop journalisering og anden nødvendig administration,” siger Finn Winkler.

Konkret udarbejdes der nu såkaldte aktivitetsskemaer for alle arrangementer, hvor ikke bare økonomi, men også invitationer, deltagerlister, planlagt kommunikation om begivenheden osv. nedfældes og følges op på – herunder en evaluering af aktiviteten for så vidt angår effekt.

Gode tilbagemeldinger

Både regionalt og centralt fik InterForce i 2018 mange positive tilbagemeldinger på de afholdte arrangementer fra støttevirksomhederne. Det er glædeligt, men det betyder ikke, at der hviles på laurbærrene:

”I 2019 vil vi fortsat udvikle vores kommunikation, og fx se på, hvilke typer arrangementer, der giver værdi til vore støttevirksomheder og understøtter formålet, nemlig at forbedre Reservestyrkens sag. Blandt andet vil vi i 2019 for første gang afholde et større arrangement, som er målrettet en specifik branche i erhvervslivet,” afslutter Finn Winkler uden at afsløre mere for nu.