Search form

InterForce Hovedstaden

Velkommen til InterForce Region Hovedstaden  

Vi består af godt og vel 300 virksomheder, der rummer over 300.000 arbejdspladser. Hos Region Hovedstaden arbejdes der ihærdigt på at få spredt InterForce budskab, blandt andet ved løbende at afholde arrangementer for vores støttevirksomheder.  

 

Formand Region Hovedstaden:

Bestyrelsesformand & medlem, Martin Bøge Mikkelsen

Med stategisk og international topledelseserfaring, både som bestyrelsesformand og -medlem, samt som tidligere koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i den nordiske forsikringskoncern Tryg, trækker Martin Bøge Mikkelsen på en kæmpe erfaring.

"Reservepersonellet og Hjemmeværnets indsats har meget stor betydning for både forsvaret og Danmark. Jeg er derfor meget glad for at have mulighed for at hjælpe InterForce med at sprede deres budskab, og derigennem forbedre forholdende for de personer der både har civile og militære forpligtelser”

 

 

 

Militær Koordinator Region Hovedstaden:

Oberst Lennie Fredskov Hansen, Totalforsvarsregion, Sjælland

 

 

 

 

 

Sekretariatsleder InterForce Region Hovedstaden:

Løjtnant Emilie Bjørnekær Rosenkvist, InterForce Region Hovedstaden

Blev i 2015 uddannet russisk sprogofficer på Forsvarsakademiet. Emilie Bjørnekær Rosenkvist læser, ved siden af sit job som sekretariatsleder hos InterForce Region Hovedstaden, BSc International Business på CBS.

“InterForce bygger bro mellem forsvaret og det civile erhvervsliv og foranstalter rammerne for et gensidigt samarbejde. Rigtig mange arbejder i forsvaret på friviligt basis og det er nødvendigt at civile virksomheder er flexible over for dette. Som InterForce støttevirksomhed, sender man et klart signal om at man støtter forsvaret i dets virke.”

 

InterForce Region Hovedstadens Forretningsudvalg:

Oberst Mads Rahbek, Den Kongelige Livgarde

Tiltrådte som Chef for Den Kongelige Livgarde i maj 2016, og har inden da været chef for både Hærens Sergentskole og Grundofficersuddannelserne på Hærens Officersskole. Med over 30 års erfaring fra Forsvaret, herunder udsendelser til Ex-Jugoslavien og Afghanistan, samt tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, har obersten et indgående kendskab til den militære ledelsesprofession.

"Det er med ledelse som med armstrækninger. Man skal træne for at blive god til det"

 

 

 

 

 

Direktør, Frank E. Andersen

Kommunaldirektør i Gentofte Kommune 

Frank E. Andersen har en fortid i forsvaret, afsluttende med funktion som uddannelseschef på Hærens Officersskole. Efter den militære karriere har Frank E. Andersen haft direktørfunktioner i Greve Kommune og nu i Gentofte kommune. Sideløbende har Frank E. Andersen en række tillidshverv, og har siden 2006 været formand for Folk & Sikkerhed.

"InterForce bidrager på fremragende vis til sammenhængen mellem forsvaret og befolkningen. Det stærke bånd til erhvervslivet, styrker den folkelige opbakning, som derigennem bidrager til forsvarets opgaveløsning. InterForce bidrager samtidigt til anerkendelse af forsvarets dygtige medarbejdere og ledere.”

 

 

 

Partner, Susanne Becker Mikkelsen

Flensby & Partners A/S

Med mangeårige stor efering inden for Executive Search af topledere, har Susanne Becker Mikkelsen stor indsigt i det danske erhvervsliv. Susanne har tidligere selv arbejdet inden for finanssektoren, IT- og telesektoren samt bureau- og mediebranchen. Susanne B. Mikkelsen er uddannet som cand.merc. fra Copenhagen Business School.

"Jeg er i InterForce, fordi jeg synes at vores forsvar har brug for en større synlighed i de danske virksomheder, og fordi relationer kun bygges mellem mennesker. Derfor vil jeg gerne arbejde med projekter, hvor der skabes relationer mellem forsvaret og virksomheder.” 

 

 

 

 

Advokat (H), Oberstløjtnant-R, Peter M. Andersen

Peter M. Andersen har i 22 år været beskæftiget som advokat, heraf i 13 år som partner i og medindehaver af en af Danmarks største advokatvirksomheder. Sideløbende med sin civile karriere har Peter gjort tjeneste i Forsvaret (Hæren) i over 30 år og er i dag oberstløjtnant af reserven og tjenstgørende i Indsættelsesafdelingen ved Værnsfælles Forsvarskommando på Flyvestation Karup. Herudover er Peter formand for Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske forening, Folk & Sikkerhed. 

”Sådan som Forsvaret er opbygget i dag – og forventeligvis vil være det mange år fremover – kan Forsvaret ikke løse alle dets mange opgaver uden bistand fra reserven og de frivillige i Hjemmeværnet. Netop derfor er InterForce et afgørende instrument i den brobygning mellem Forsvaret og erhvervslivet, som er helt afgørende for Forsvarets opgaveløsning. En sidegevinst er, at InterForce medvirker til en gensidig forståelse og anerkendelse mellem Forsvaret og erhvervslivet – til begge aktørers fordel og fælles bedste”.

 

 

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE