Search form

Region Hovedstaden

Velkommen til InterForce Region Hovedstaden  

Vi består af godt og vel 300 virksomheder, der rummer over 300.000 arbejdspladser. Hos Region Hovedstaden arbejdes der ihærdigt på at få spredt InterForce budskab, blandt andet ved løbende at afholde arrangementer for vores støttevirksomheder.  

 

Formand Region Hovedstaden:

Bestyrelsesformand & medlem, Martin Bøge Mikkelsen


Med stategisk og international topledelseserfaring, både som bestyrelsesformand og -medlem, samt som tidligere koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i den nordiske forsikringskoncern Tryg, trækker Martin Bøge Mikkelsen på en kæmpe erfaring.

"Reservepersonellet og Hjemmeværnets indsats har meget stor betydning for både Forsvaret og Danmark. Jeg er derfor meget glad for at have mulighed for at hjælpe InterForce med at sprede deres budskab, og derigennem forbedre forholdene for de personer, der både har civile og militære forpligtelser”

 

 

 

 

Militær Koordinator Region Hovedstaden:

Oberst Lennie Fredskov Hansen, Landsdelsregion Øst 

Oprindeligt sprogofficer og gjorde efter afslutning af officersskolen tjeneste ved Den Kongelige Livgarde som delingsfører, næstkommanderende og kompagnichef i forskellige infanterikompagnier. Arbejdede efter gennemførelse af generalstabsuddannelse i Forsvarsministeriets internationale afdeling. Blev lærer i taktik på generalstabsuddannelsen, og blev herfra hentet til Statsministeriet som udenrigs-, sikkerheds-, forsvars-, beredskabs- og udviklingspolitisk rådgiver. Var kommunikationschef i Forsvaret i 2 ½ år og derefter bataljonschef ved Livgarden og kampgruppechef i Afghanistan i 2010-2011. Kort periode som chef for videreuddannelsesafdelingen på Hærens Officersskole og blev derefter forsvarsattaché i Moskva. Siden januar 2017 chef for Landsdelsregion Øst (chef for hærhjemmeværnet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm) og militær koordinator for Interforce Hovedstaden.

”Jeg har som chef i Hjemmeværnet en klar interesse i at bidrage til forståelse for, at medarbejdere i offentlige og private virksomheder bruger deres tid og kræfter på at uddanne sig i Hjemmeværnet og bidrage til at støtte forsvar, politi og beredskab, når der er behov for det. Det er når vi møder hinanden, at vi gennem dialog kan skabe gensidig forståelse for hinandens opgaver, interesser og vilkår. Samtidig kan vi i mødet med hinanden også lære af hinanden. Jeg bidrager med fornøjelse til at deltage i og skabe rammerne om denne dialog.”

 

 

Regionsambassadør ved InterForce Region Hovedstaden

Major-R & CEO Morten B. Steiner, Edlund A/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektofficer ved InterForce Region Hovedstaden:

Premierløjtnant-R Simone Fabricius Kovaltsenko, InterForce Region Hovedstaden

Menig ved Jydske Dragonregiment i 2013, og herefter uddannet til sprogofficer med russisk i 2015. Simone har siden været udsendt til Ukraine bl.a. som fører for det danske tolkebidrag til den canadiskledet træningsmission Operation Unifier. I dag studerer hun Statskundskab og er fortsat aktiv i sin funktion som sprog- og reserveofficer. 

"Det er vigtigt, at medlemmer af Hjemmeværnet og Forsvarets Reserve kan dyrke deres militære identitet og styrke de unikke kvalifikationer, de har med sig fra deres militære baggrund. Det er mindst lige så vigtigt, at de civile erhvervsledere forstår, hvordan man på en civil arbejdsplads kan udnytte netop disse kvalifikationer til fordel for virksomheden. Der er derfor brug for en udveksling af viden og erfaringer mellem den civile og militære verden, og netop her gør InterForce et vigtigt og stort stykke arbejde, som jeg er glad for at kunne bidrage til."

 

 

 

 

 

 

InterForce Region Hovedstadens Forretningsudvalg:

Oberst Mads Rahbek, Den Kongelige Livgarde

Tiltrådte som Chef for Den Kongelige Livgarde i maj 2016, og har inden da været chef for både Hærens Sergentskole og Grundofficersuddannelserne på Hærens Officersskole. Med over 30 års erfaring fra Forsvaret, herunder udsendelser til Ex-Jugoslavien og Afghanistan, samt tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, har obersten et indgående kendskab til den militære ledelses profession.

"Det er med ledelse som med armstrækninger. Man skal træne for at blive god til det"

 

 

 

 

 

 

 

Direktør, Frank E. Andersen

Kommunaldirektør i Gentofte Kommune 

Frank E. Andersen har en fortid i forsvaret, afsluttende med funktion som uddannelseschef på Hærens Officersskole. Efter den militære karriere har Frank E. Andersen haft direktørfunktioner i Greve Kommune og nu i Gentofte kommune. Sideløbende har Frank E. Andersen en række tillidshverv, og har siden 2006 været formand for Folk & Sikkerhed.

"InterForce bidrager på fremragende vis til sammenhængen mellem forsvaret og befolkningen. Det stærke bånd til erhvervslivet, styrker den folkelige opbakning, som derigennem bidrager til forsvarets opgaveløsning. InterForce bidrager samtidigt til anerkendelse af forsvarets dygtige medarbejdere og ledere.”

 

 

 
 

Partner, Susanne Becker Mikkelsen

Genux Executive

Med mange årige stor erfaring inden for Executive Search af topledere, har Susanne Becker Mikkelsen stor indsigt i det danske erhvervsliv. Susanne har tidligere selv arbejdet inden for finanssektoren, IT- og telesektoren samt bureau- og mediebranchen. Susanne B. Mikkelsen er uddannet som cand.merc. fra Copenhagen Business School.

"Jeg er i InterForce, fordi jeg synes at vores forsvar har brug for en større synlighed i de danske virksomheder, og fordi relationer kun bygges mellem mennesker. Derfor vil jeg gerne arbejde med projekter, hvor der skabes relationer mellem forsvaret og virksomheder.” 

 

 

 

 

 

 

Advokat (H), Oberstløjtnant-R, Peter M. Andersen

Peter M. Andersen har i 22 år været beskæftiget som advokat, heraf i 13 år som partner i og medindehaver af en af Danmarks største advokatvirksomheder. Sideløbende med sin civile karriere har Peter gjort tjeneste i Forsvaret (Hæren) i over 30 år og er i dag oberstløjtnant af reserven og tjenstgørende i Indsættelsesafdelingen ved Værnsfælles Forsvarskommando på Flyvestation Karup. Herudover er Peter formand for Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske forening, Folk & Sikkerhed. 

”Sådan som Forsvaret er opbygget i dag – og forventeligvis vil være det mange år fremover – kan Forsvaret ikke løse alle dets mange opgaver uden bistand fra reserven og de frivillige i Hjemmeværnet. Netop derfor er InterForce et afgørende instrument i den brobygning mellem Forsvaret og erhvervslivet, som er helt afgørende for Forsvarets opgaveløsning. En sidegevinst er, at InterForce medvirker til en gensidig forståelse og anerkendelse mellem Forsvaret og erhvervslivet – til begge aktørers fordel og fælles bedste”.

 

 

 

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE