Search form

Nyheder

Norges regering har planer om at etablere en reservestyrke, der er delt op i en national reservestyrke og en indsatsreserve på højt beredskab.
Af Morten Fredslund

Planerne om den fremtidige struktur af Norges Forsvar blev for nylig fremlagt af Ine Eriksen Søreide som en af hendes sidste gerninger som norsk forsvarsminister. Hun er netop blevet udnævnt til Norges ny udenrigsminister.

”Det vil blive en national reserve og en indsatsreserve, hvor den nationale reserve vil være repræsenteret i de enheder, som først og fremmest er knyttet til det nationale beredskab. Indsatsreserven vil få en bredere opgaveportefølje og en højere træningstilstand, og soldaterne her vil få kontrakt. Reservepersonellet skal indkaldes til træning i tre uger om året,” sagde Søreide, da hun for nylig fremlagde planer om en todelt reservestruktur som led i de langsigtede fremtidsplaner for Norges Forsvar.

I forhold til Danmark, hvor Forsvaret har knap 20.000 ansatte – hvoraf cirka 4.700 er civilt ansatte – består Norges forsvar af cirka 16.000 ansatte, hvor omkring 3.000 er civilt ansatte.

Skeler til andre lande

Norge har et hjemmeværn, men ikke en egentlig reserveofficersuddannelse eller reservestyrke, som i Danmark. Og da Ine Eriksen Søreide fremlagde de nye planer, henviste hun da også til andre lande, hvor reservestyrkerne er en integreret del af forsvaret, eller hvor man er gået i gang med at opbygge en styrket reservestruktur.

Norges regering vil etablere en to-delt reservestyrke, der kan tilføre hæren kompetencer, robusthed og øge dens evne til at operere hur-

tigt. Arkivfoto: Daniel Nordby/Forsvaret (N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien, hvor 36.000 frivillige reservister kan indkaldes som et supplement til ordinære styrker og reservisterne udgør cirka 17 procent af landets totale forsvarskapacitet, Frankrig, Holland og Finland var blandt de lande, forsvarsministeren nævnte, og hun sagde, at den norske regering mener, at en øget brug af reserver er den rigtige retning også for de norske landstyrker.

De nye planer fremgår konkret af den norske regerings såkaldte Landmaktproposisjon (”Videreutvikling av Hæren og Heimevernet”) til Stortinget, som blev offentliggjort for nylig. Af den fremgår det, at personel i den nye, aktive norske reservestyrke skal kunne varetage stillinger i de fleste af hærens enheder. Reserven skal øves årligt sammen med de soldater, der til daglig er tjenestegørende i de operative enheder, og den skal kunne være kampklar i løbet af få dage.

Et vigtigt bidrag

Den nationale reservestyrke vil hovedsagelig bestå af hjemsendte værnepligtige. Indsatsreserven bliver også en del af det nationale beredskab, men bliver tilknyttet enheder, som også har beredskab i forhold til den internationale indsats. Indsatsreserven vil være et vigtigt bidrag for at styrke hærens evne til hurtig indsats. Det indebærer blandt andet, at det, til forskel fra i dag, vil være muligt at opstille hele Telemarkbataljonen fuldt operativ med blot nogle dages varsel.

Reservestyrken skal rekrutteres fra tidligere ansatte og værnepligtige. Desuden vil militært ansatte i enheder udenfor den operative struktur, som i eksempelvis stabe og ved Forsvarets skoler, mobiliseringsmæssigt blive tilknyttet den aktive reservestyrke, fremgår det også af forslaget vedrørende de norske landstyrker.

Norske Reservoffiserers Forbund, der har cirka 7.000 tjenestegørende-, hjemsendte-, og kontraktansatte soldater samt hjemmeværnsmedlemmer som medlemmer, har i en årrække arbejdet hårdt på at få etableret en egentlig reservestyrke, og forbundet hilser regeringens oplæg velkommen.

”At bruge reservister er en ordning som giver god ’effekt’ for pengene, og giver Forsvaret bedre adgang til kompetencer og øget udholdenhed. Det bliver spændende at arbejde videre med i Reservistutredningen, og NROF ser frem til at støtte Forsvaret i det videre arbejde, ” udtaler NROFs Jørgen Berggrav til NROF.no i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens forslag.

Som i Danmark har Norge nedsat en arbejdsgruppe, der endevender fremtidens reservestruktur. Reservistutredningen styres fra Forsvarsstaben i det norske forsvar, og NROF er med i arbejdet.

Ud over at sætte fokus på etablering af en reservestyrke, følges den norske regerings Landmaktproposisjon også op af en konkret merbevilling på finansloven på tre mia. norske kroner. Pengene skal blandt andet bruges til nye skibe, etablering af et Jægerkompagni i Finnmarken, at sikre et højt u-bådsberedskab, etablering af beskyttelsesrum og til en række tiltag i forbindelse med overgangen fra F-16 til F-35 jagerfly.

Arkivfoto: Daniel Nordby/Forsvaret (N)

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE